Home

 

โรคภูมิแพ้จมูก (allergic rhinitis) 
หรือมักเรียกว่า โรคแพ้อากาศ โรคหวัดเรื้อรัง 
เกิดจากเยื่อบุจมูกไวมากต่อสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เยื่อบุจมูกบวมขึ้น หรือผลิตมูกมากขึ้น แบ่งอาการของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกได้ 4 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มที่มาด้วยอาการจาม นํ้ามูกไหล เป็นหลัก หรือเรียกว่า Runner-Sneezer type
2.กลุ่มที่มาด้วยอาการคัดแน่นจมูกเป็นหลัก หรือเรียกว่า Blocker type
3.กลุ่มที่มาด้วยอาการทั้ง 2 แบบ หรือเรียกว่า Mixed type
4.กลุ่มที่มาด้วยอาการอื่นๆ ที่มักไม่ใช่อาการทางจมูกโดยตรง หรือเรียกว่า Comon pitfall type (เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเองไม่ได้นึกถึง โรคภูมิแพ้ทางจมูกเลย) 
ในสามกลุ่มแรกผู้รักษาหรือผู้ป่วยเองมักจะวินิจฉัยโรคภูมิแพ้จมูกได้ไม่ยาก แต่ในกลุ่มที่มาด้วยอาการอื่นๆ ไม่ใช่อาการทางจมูก มักจะพลาดการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้จมูก


อาการอื่นๆที่ควรสงสัยโรคภูมิแพ้จมูก
-หวัดเรื้อรัง
-ไอเรื้อรังหรือกระแอมบ่อย ภูมิแพ้จมูกทำให้มีมูกหรือเสมหะไหลลงคอเรื่อยๆ
-คันหัวตา
-ขอบตาล่างคล้ำ
-ปวดศีรษะ จากเยื่อบุจมูกบวม หรือไซนัสอักเสบ
-ง่วงเพลียไม่สดชื่นช่วงกลางวัน จมูกบวมตันในช่วงกลางคืน ทำให้ต้องหายใจทางปาก
-นอนกรน จมูกบวมตันทำให้หลับไม่สนิท หรือในรายที่เป็นมากอาจมีหยุดหายใจขณะหลับ(obstructive sleep apnea)
-หายใจไม่อิ่ม

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้จมูก
โดยทั่วไปอาศัยประวัติอาการทางจมูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีคันจมูกจามเป็นชุดๆ และนํ้ามูกใสไหล (ผู้ป่วยไทยกว่าครึ่งมีอาการแบบคัดจมูก หรือแบบผสม และมีไม่น้อยที่ผู้ป่วยมีอาการทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว) ร่วมกับประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว (มีโรคภูมิแพ้เพียง 3 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม นั่นคือ โรคภูมิแพ้ทางจมูก โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง และโรคหอบหืด) ก็เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยโรคได้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการคัดแน่นจมูกเพียงอย่างเดียว หรือมาด้วยอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการทางจมูกโดยตรง โดยที่ไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว (มีโอกาส10% ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โดยไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว) การจะพิสูจน์ว่าเป็นโรคภูมิแพ้ในกรณีนี้แนะนำให้ตรวจทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test)


การทดสอบภูมิแพ้ 
Allergy skin test
  เป็นการทดสอบทางผิวหนัง ด้วยการหยดน้ำยาสะกัดสารก่อภูมิแพ้ แล้วทำการสะกิด เพื่อตรวจว่าแพ้อะไรบ้าง อ่านผลภายใน 20-30 นาที ถ้ามีตุ่มนูนแดงขนาดเกิน มม. หรือขนาดหัวไม้ขีด พร้อมกับมีผื่นแดงรอบๆ แสดงว่าแพ้ ถ้าตุ่มใหญ่มากแสดงว่าแพ้มาก ภาพที่เห็น แสดงว่ารายนี้มีภูมิแพ้ต่อไรฝุ่นอย่างชัดเจน 

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคภูมิแพ้จมูก
-ติดหวัดง่าย 
-ไซนัสอักเสบ 
-ปวดศีรษะเรื้อรัง (จากรูเปิดของโพรงไซนัสต่างๆอุดตัน หรือจากไซนัสอักเสบ) 
-หูอื้อเวียนศีรษะ (อาจรุนแรงถึงอาเจียนได้)
-หูนํ้าหนวก

 ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)